A Magyar Kommunikációtudományi Társaság észrevételei a média működését érintő törvényhozási folyamattal kapcsolatosan

 

Bevezetés

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság (MKTT) megalakulásakor azt a fő célt tűzte ki maga elé, hogy segíti, ösztönzi, és részint szervezi a magyarországi kommunikációkutatást. A Társaság emellett folyamatosan figyelemmel kíséri, és szakmai javaslataival segíti a kommunikáció és a média területét érintő szabályozási folyamatokat, törvényjavaslatokat. Ennek szellemében fogalmazta meg álláspontját 2009 januárjában is az akkori médiatörvény-javaslattal kapcsolatosan.

A 2010. június 11-én benyújtott öt képviselői egyéni indítvány - nem véletlenül- széleskörű társadalmi diskurzust indított el. Mivel az öt javaslatból több a nyár folyamán elfogadásra, illetve kihirdetésre került, a MKTT ezúttal kizárólag a 2010. 08. 31-én részletes vitára bocsátandó T/363. számú, A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényjavaslattal kapcsolatosan fogalmazta meg szakmai észrevételeit. A Társaság az anyagban szereplő észrevételeit minden esetben az eredetileg benyújtott képviselői indítvány alapján, azonban a benyújtott módosítók figyelembevételével fogalmazta meg.

A MKTT tudományos testületként, azért látta fontosnak, hogy jelen véleményének hangot adjon, mert a kommunikáció- és médiatudomány mai megállapításai jelentős mértékben eltérnek attól a képtől, amelyet a most vitatott javaslatok sugallnak a médiáról és médiahasználóról, ami erősen befolyásolhatja a törvényhozás eredményességét, emellett a tervezet más pontjai a sajtószabadságot veszélyeztető javaslatokat is tartalmaznak.

Az Társaság az itt megfogalmazott észrevételeket nyilvánosságra hozza és megküldi a parlamenti pártok frakcióinak is.

 

Összefoglaló gondolatok

Jelen anyag három fontosnak ítélt kérdés köré szerveződik. Az első blokk a törvényhozónak a médiával és médiahasználóval kapcsolatos megközelítését veszi górcső alá. Míg 1995-ben a médiatörvény megalkotásakor az internet a magánháztatásokban gyakorlatilag nem volt jelen, most a háztartások több mint 50%-a rendelkezik internet hozzáféréssel, ennek ellenére jelen törvénytervezet sem reflektál érdemben az ezzel járó változásokra, ahogy a megváltozott technológiai környezet átalakulását is figyelmen kívül hagyja, akárcsak a médiafogyasztást is befolyásoló kulturális és társadalmi átrendeződést. A tervezet statikus médiát feltételez és passzív nézőt. A Társaság szeretné felhívni a törvényalkotó figyelmét a késő-modern médiakörnyezet fontos változásaira, valamint a médiatudatos médiapolgár fogalmára, ugyanis a modern technológiák teljességére kiterjedő, új szabályozás megvalósításának sikere kétséges, ha a jogszabály-tervezet kidolgozójának nincs korszerű, koherens képe a médiáról és a befogadó viselkedéséről.

A második blokkban a médiaszabályozás elvi kiindulópontjával kapcsolatos problémák tárgyalása következik, feltárva a törvénytervezet szabályozással kapcsolatos következetlenségeit is. A Társaság kiindulópontja az, hogy jelen törvényjavaslat szabályozási törekvése nem képes a meglévő jogszabályi keretnél egyértelműbb, az uniós előírásokat és a médiakörnyezeti átalakulásokat figyelembevevő jogszabályi környezetet teremteni. A törvénytervezet több helyen hivatkozik az audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása tárgykörében született európai uniós normákra, kiemelten az AVMSZ irányelvre, azonban nem vesz arról tudomást, hogy az irányelv nem vonatkozik sem a rádiózásra, sem a szöveges internetre. A tevezet tehát szélesebb körre terjeszti ki hatókörét, anélkül, hogy a kulcsfontosságú fogalmakat pontosan definiálná. Ez a helyzet a Társaság véleménye szerint különösen az internet szabályozási kísérleteknél veszélyes.

Harmadikként a MKTT a törvényjavaslatban szereplő két konkrét ügy; a sajtószabadságot is veszélyeztető regisztrációs kötelezettség, valamint a válaszadási jog kapcsán fogalmazza meg szakmai véleményét. Felvetve azt, hogy komoly előre nem látható bonyodalmakhoz vezethet a regisztráció során, a fogalmak pontatlan meghatározásából fakadóan az internetes blogok, fórumok, hozzászólások besorolása, valamint milyen veszélyekkel járhat a szerkesztői szabadságot is korlátozó, a véleményekre adható válaszok kötelező publikációja a válaszadási jog hatálybalépése esetén. A MKTT örömmel veszi tudomásul, ha a módosító javaslatok révén a tevezet ezen pontjai pozitív értelemben módosulnak.

 

I. A médiáról és a "befogadó" lehetséges megközelítéseiről

Sokat vitatott médiaelméleti elképzelésre épül a médiaszabályozásra vonatkozó jelen kísérlet.

Az elmúlt két évtizedben jelentős változás ment végbe a médiapiacon, új technológiák jelentek meg, amelyek új típusú tartalmakat ismertettek meg a befogadókkal, akik maguk is résztvevőivé váltak azok előállításának. Sem az 1996-ban hatályba lépett médiatörvény, sem jelen javaslat nincs tekintettel erre a megváltozott médiakörnyezetre.

A törvényhozóknak célszerű szem előtt tartani, hogy a minket körülvevő konvergens, egymással összekapcsolódó médiumokból álló késő-modern médiakörnyezet eredendő, természetes sajátossága a folyamatos változékonyság, amely a médiumok technológiai, szerkezeti átalakulásaiban, valamint a folyamatosan változó médiatartalmakban érhető tetten. Emiatt a 21. századi médiumok egyike sem képes olyan befolyásoló erőt, hatást kiváltani, melyet a korábbi médiaelméletek feltételeztek. A média társadalmi, kulturális szerepe és a befogadók médiahasználata, médiához való viszonyulása emellett szintén folyamatosan átalakul. A kutatók által médiapolgárnak nevezett, a médiát értő módon és tudatosan használó befogadók ma maguk állítják össze azt, hogy mit kívánnak fogyasztani és alapvetően kritikusan viszonyulnak a média tartalmaihoz. Ezért véleményünk szerint nem célravezető, ha a törvényhozók úgy tekintenek a médiára, mint egy egységes, statikus, frontális hatást kiváltó közvetítőre, a médiafogyasztókra pedig, mint passzív, a média tartalmait kritika nélkül elfogadó befogadókra, akiket meg kell védeni, annak kivédhetetlennek hitt hatásaitól.

A késő-modern médiakörnyezet esetében a nagyközönség tagjai szabadon választhatják ki, hogy a platformfüggetlen tartalmakból, mit és milyen mértékben fogyasztanak, sőt gyakran egyidejűleg különféle médiumok tartalmait használják (így különösen a rádiót, a televíziót, a mobiltelefont, a számítógépet, az egyidejű többes médiahasználat, a média-multitasking tipikus formáit). A médiahasználók szabadon rögzíthetik a televízió adását, megválaszthatják, hogy milyen tematikus csatornákat néznek, és milyen filmeket rendelnek a kábeltelevíziós szolgáltatók kínálatából. Az internetes médiumok (blogok, közösségi szájtok, videómegosztók) még inkább építenek az aktív, tartalomlétrehozó médiahasználókra. A médiakutatók elfogadott álláspontja, hogy a befogadók értelmezéseit nem csupán a látottak, olvasottak befolyásolják, hanem saját társadalmi helyzetük, életkoruk, valamint egyéb szubjektív tényezők, egyedi igényeik, a tartalommal kapcsolatos elvárásaik, attitűdjeik is meghatározzák azokat.

A médiumok egységes szabályozási igénye, nem ezt a tendenciát veszi alapul és pont a szabad véleménygyakorlást, a médiapluralizmust megvalósító alternatív médiumokat (az aktív, szabad véleménynyilvánítási jogával élő, médiatartalmat előállító médiahasználót) akarja a közmédiumokkal és a kereskedelmi médiumokkal azonos jogi keretbe helyezni. Éles ellentmondás tapasztalható abban, hogy a jogalkotó szabályozni kívánja az új médiaműfajokat, így a blogokat is, de általánosságban nem vesz tudomást az azok létrejötte mögött húzódó újszerű befogadói szerepről, amelynek lényege, hogy a felhasználó maga találja meg és hozza létre a tájékozódás szempontjából számára hitelesnek tűnő csatornákat.

A jogszabálytervezet alkotóinak médiáról alkotott korszerűtlen elképzelését támasztja alá az is, hogy a tárgyalt törvény-tervezet 10. § -a közönség tájékoztatáshoz való jogát rögzíti, ami nincs összhangban az aktív befogadó, azaz a tudatos médiapolgár fogalmával. A rendelkezés látszólag megfelel mind az Alapvető szabadságok és az emberi jogok védelméről szóló Európa Tanácsi egyezmény (1950), valamint az Európai Unió Médiakartája (2000) megfelelő részének azzal a különbséggel, hogy említett két dokumentum határokat átívelően, a tagországok egészére értelmezi a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jogot. Ugyanakkor a médiatudomány művelői számára feltűnő, hogy a hivatkozott két európai dokumentum szóhasználata mégiscsak más: az Európa Tanácsi egyezmény az "információk és eszmék megismerésének és átadásának szabadságát" megfogalmazást (10. cikk, 1. bekezdés), az Európai Unió Médiakartája pedig az "információk és eszmék átvételének és átadásának szabadságát" megfogalmazást (11. cikk, 1. bekezdés) használja, azaz nem csupán passzív szereplőként utal a nagyközönség tagjaira.

A szabályozás kialakítása során azért is tanácsos figyelembe venni a tudatos felhasználói attitűddel kapcsolatos kutatási eredményeket, mert ezekre alapozva javasolják a médiakutatók - beleértve a MKTT kutatóit is - a médiaoktatás előtérbe helyezését a médiaspecifikus tartalomszabályozással szemben, amelynek alkalmazása a médiaelmélet oldaláról nézve mára lényegében csak a közpénzekből fenntartott, jól meghatározandó médiapolitikai célokat szolgáló közszolgálati szférában elképzelhető.

 

II. A törvényjavaslat létjogosultsága

A kommunikáció- és médiatudományok mértékadó irányzatai és képviselői a médiaszabályozás tárgyában egyértelműen úgy fogalmaznak, hogy a médiaszabályozás legitimálásában a közérdek játssza a főszerepet. A média tevékenységét korlátozó védelmi jellegű szabályok (tartalomszabályozás) indokait például az Alapvető szabadságok és az emberi jogok védelméről szóló Európa Tanácsi egyezmény, valamint az Európai Unió Médiakartája részletezi. Emellett, a médiaszíntér szerkezetét érintő úgynevezett strukturális szabályozás indoka, a rádiózás és televíziózás közszolgálati szektorának működtetése.

Mindezekből azonban egyáltalán nem következik a T/363. sz. törvényjavaslat preambulumában szereplő megállapítás, miszerint külön törvényt kellene alkotni a sajtószabadságról és az alapvető médiatartalmak szabályairól: ugyanis a nemzetközi dokumentumokban szereplő követelményeknek való megfelelést a magyar nemzeti jogrendszer egészének kell biztosítania.

Az audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása tárgykörében született európai uniós normák, kiemelten AVMSZ irányelv, valamint Az állami támogatás szabályainak közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (lásd: az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2009 C257/1) rendelkezései adnak jogalkotói feladatot a magyar törvényhozásnak, de ezt a MKTT álláspontja szerint nem a T/363. számú törvényjavaslatban megfogalmazott módon célszerű teljesíteni.

Kirajzolódni látszik, hogy az AVMSZ irányelv szabályozási tárgyköre lényegesen szűkebb a tárgyalt törvényjavaslaténál, az csupán az irányelv értelmező rendelkezései szerinti televízió műsorszolgáltatásokra, lekérhető audiovizuális szolgáltatásokra és az audiovizuális kereskedelmi közleményekre terjed ki. Az általunk vizsgált T/363 törvényjavaslat 1. §-ában részletezett fogalommeghatározások az (1)-(4) bekezdésekben egyrészt az AVMSZ kulcsfogalmait ismétlik meg, másrészt de facto a rádiózásra is kiterjesztik a tárgykört.

A törvényjavaslat innovációja az AVMSZ irányelvben nem szereplő médiatartalom fogalom bevezetése. A T/363 törvényjavaslat beterjesztői az audiovizuális (és még, feltehetőleg, a rádiós) műsorszolgáltatások mellett a szabályozás hatókörét a nyomtatott médiára is ki akarják terjeszteni, amit a Társaság véleménye szerint semmi nem indokol. A nyomtatott médiumokra vonatkozó szükséges és elégséges szabályozást a magyar médiajog (az Alkotmány, a polgári jog, a büntetőjog, a reklámjog, a szerzői jog, stb.) releváns rendelkezéseinek összessége már tartalmazza, s ha az audiovizuális és rádiós műsorszolgáltatásokra a tudományos közmegegyezés szerint indokoltak lehetnek az általánoson felüli szektorális szabályok, ilyenekre a nyomtatott médiumokban ugyanezen közmegegyezés szerint nincs szükség.

Az AVMSZ irányelv a sajtó mellett hangsúlyozottan nem vonatkozik az internet nem-audiovizuális (azaz szöveges) részére sem. A jelen törvényjavaslat (eltérve a médiatörvénytől) viszont ugyanilyen hangsúlyosan kiterjeszkedik erre is. Ahhoz azonban, hogy a törvényjavaslat ezt megtehesse, definiálnia kell az interneten belüli határait is, azaz a jogszabály által érintett online platformokat. A döntő tényezőnek a törvényjavaslatban, illetve a módosítókban a "szerkesztői felelősség" kritériuma tűnik. Azt nevezik sajtóterméknek, "aminek tartalmért valaki szerkesztői felelősséget visel." (17. módosító).

Ugyanakkor az AVMSZ irányelv erre sem terjed ki, és a szerkesztői felelősséget is csak az audiovizuális szolgáltatások terén határozza meg. Míg a nyomtatott sajtóban ez a felelősség jogilag tisztázott, és a PTK és a BTK kezeli is, az internetes tartalmak esetében eddig nem sikerült jogilag definiálni, ezért a hazai gyakorlatban az internetes szolgáltatók önszabályozása működik, alapvetően sikeresen.

 

III. Regisztrációs kötelezettség és válaszadási jog: veszély a sajtószabadságságra?

A törvényjavaslat sokat vitatott pontja a regisztrációs kötelezettség, illetve annak feltételezett kiterjesztése az internetes tartalmak széles körére. A témát érintik a mostanáig beadott 4., 7., 17 és 18. számú módosító indítványok. Lehet vitatni magának a regisztráció fogalmának jogszerűségét (helyette a bejelentést ajánlva), illetve a szankcionálás kiterjesztését a sajtóra és az internetre, ahogy ezt a 4. és a 7. módosítók teszik. Az egész témakör mögött azonban mélyebb probléma rejlik. Előre látható ugyanis, hogy komoly kihívásokat jelent a majdani alkalmazás során az internetes blogok és az oldalakon működő nyilvános fórumok, hozzászólások besorolása. A törvényjavaslat nem tud pontos fogalmakat ajánlani a vitatott határterületeken, ezért csak látszólag oldja meg az 1996-os médiatörvény óta felmerült, internet körüli problémákat. A MKTT véleménye, hogy az internetes blogok és fórumok továbbra se tartozzanak e törvény hatálya alá, hiszen a PTK és a BTK különböző kötelmei továbbra is biztosítják azok jogszerű működését.

A törvénytervezet V./12. §-a meghatározza a válaszközlemény közzétételének szabályait, amelyet L. Simon László módosító indítványa újrafogalmaz, válaszadási jog helyett sajtó-helyreigazítási jogról beszél. A törvénytervezet és a módosító indítvány fogalomhasználata fontos tartalmi és szemléletmódbeli különbségre világít rá. A válaszadás joga jelentheti a válasz biztosításának lehetőségét minden, az érintettel kapcsolatos megnyilvánulással összefüggésben. Ezzel szemben a helyreigazítás közelebb áll a pontosítás fogalmához, amely a tényeket érintheti elsősorban. A két megközelítés közül a második áll összhangban a MKTT felfogásával. A véleményekre adható válaszok kötelező publikációja ugyanis komoly veszélyt jelenthet a szerkesztői szabadságra, amellyel az eredeti törvénytervezet nem számol.

Bár kedvező, hogy a módosító indítvány vitatkozik ezzel a megközelítéssel, ugyanakkor ez a javaslat sem foglalkozik a közszereplők kérdésével és a szabályozást olyan médiatartalmakra is kiterjesztené (pl. blogok, közösségi oldalak), amelyek éppen a válaszadás lehetőségét biztosíthatják az állampolgárok számára.

Az elmúlt évek bírói gyakorlata a vonatkozó alkotmánybírósági döntésnek köszönhetően, a közszereplőkkel esetében magasabb tűréshatárt lát indokoltnak a nyilvánosságban megjelenő véleményekkel összefüggésben. A sajtó-helyreigazítás új szabályozása kapcsán indokolt lenne ezt a szempontot figyelembe venni és a szabályozást ezzel összhangban kialakítani, a közszereplőkről és közhatalmat gyakorlókról alkotott vélemény szabad megfogalmazásának érdekében.

A törvényjavaslatnak a korábbi hazai gyakorlattól leginkább eltérő eleme az, hogy vélemények megfogalmazása esetén is lehetőséget biztosít azonos terjedelmű kommentárra. Így a tény és vélemény együttes megjelenése a jogszabályban, lehetővé teszi a fellépést akár olyan tartalmakkal szemben is, amelyek alapja valós információ, az érintett ebben az esetben csupán a megfogalmazott véleményt érezheti magára nézve kedvezőtlennek. A javaslat tehát nem teremt arányosságot a jó hírnév védelmének alapvető joga és a sajtó, ill. véleménynyilvánítás szabadsága alapvető jogának korlátozásával előidézett hátrány között, és nem határozza meg a válaszadás korlátait, pontos kereteit. Az eredeti törvénytervezet elfogadása esetén, nemcsak a politikai publicisztikák szerzőinek kellene a döntéshozók válaszaival szembesülniük a lapok hasábjain, hanem a műalkotásokról írt kritikák is további kritikák tárgyát képezhetnék.

A jogszabály tervezete, illetve a vonatkozó módosító indítvány is kiterjed az interneten közzétett közlésekre. A "hagyományos" média és az online tartalmak ma már együtt élnek, a korábbi keretek elmosódnak, a különféle tartalmak (pl. blogok, videómegosztók tartalmai) megjelennek a késő-modern médiakörnyezet különböző médiumain is, így a televízióban, az internetes közösségi oldalakon, blogokon is. Ma az internet azonnali válaszadási lehetőséget biztosíthat a közszereplők és akár minden állampolgár számára a sérelmezett megjelenésekkel kapcsolatban. Ebből kiindulva is erősen vitatható az a szemléletmód, amely vélemények esetében kötelező válaszadási kötelezettséget ír elő.

 

 

Budapest, 2010. augusztus 23.

 

Horányi Özséb
a MKTT elnökeként

Az anyagot a MKTT Elnökségének megbízásából Gálik Mihály, Molnár Bálint, Myat Kornél és Szekfű András készítette.

 

 


a rövid összefoglaló szövege letölthető pdf formátumban itt

a részletesen kifejtett észrevételek szövege letölthető pdf formátumban itt