A MKTT 2006. december 2-i

közgyűlésének határozatai


(1) Alapszabály módosítására

Az egységes szerkezetbe foglalt, 2005. március 17.-én keltezett Alapszabály vonatkozó pontjai módosításra, ill. kiegészítésre javasoltak az alábbiak szerint:


(1.1)

A közgyűlés az Elnökség létszámát a hatékonyabb működés érdekében 5 főre csökkenti. Ennek megfelelően a 2005. február 3-án kinevezett Elnökség tagjait a közgyűlés visszahívja, és az Alapszabály IV. fejezet 2. pont 2. alpontja módosul:

" Az Elnökség létszáma 5 fő."


(1.2)

A hatékonyabb működés érdekében az Alapszabály IV. fejezet 2.pont új 5. ponttal egészül ki:

Az Elnökség működése:

A tagok tagsági jogaikat elektronikus hírközlő eszközök (e-mail, web site) segítségével is gyakorolhatják. Az elnökségi ülés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő megtartása esetén, a kifejtett álláspontokat hiteles módon, kellően dokumentáltan úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

Az Elnökségi ülés - az Alapszabályban meghatározott kötelező évi kétszeri összehívásán kívül - személyes részvétellel történő összehívására kizárólag akkor van szükség, ha az elektronikus úton történt álláspont-egyeztetések és az ennek megfelelő határozathozatal sikertelen volt.


(1.3)

A kialakult tagsági helyzet rögzítése érdekében az Alapszabály III. fejezet 1. pont első bekezdést követően beszúrandó:,

"A 2005. december 31-ig rendes tagokká vált tagok (a 15 eredetileg alapító tag mellett) az Egyesület alapító tagjai.
A 2006.január 1.-ét követően tagokká váltak az Egyesület rendes tagjai."


(1.4)

Az Alapszabály IV. fejezet 2.2. és 2.3 pontjaiban a rögzített feladat és hatáskörök az eltelt időszak tapasztalatai alapján az alábbiak szerint módosulnak:

"Az Elnök feladat és hatásköre
..........................."

helyett:

"Az elnök feladat- és hatáskörét a Társaság SZMSZ-e szabályozza részletesen."


"Az alelnök feladat és hatásköre

..........................."

helyett

"Az alelnök feladat- és hatáskörét a Társaság SZMSZ-e szabályozza részletesen."


(1.5)

Egyebek:

Az Alapszabály IV. fejezet 2.4 pontjából törlésre kerül:

" - a Társaság tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás" bekezdés

Az Alapszabály V. fejezet 2. pontjából törlésre kerül:

" ............. képviseletre és ..........." szavak,

tehát a helyes:

"2. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökség tagjai közül az alelnök és a főtitkár jogosultak a Társaságot önállóan képviselni, és a Társaság nevében együttes aláírásra."

(2)

A közgyűlés felkéri a MKTT korábbi elnökségét, hogy a tisztújításig ügyvezetőként intézze a Társaság ügyeit és 2007. január 31-ig készítse elő a rendkívüli tisztújító közgyűlést.

 

A közgyűlés a határozatokat egyhangúan, ellenszavazat nélkül fogadta el.