FELHÍVÁS

konferenciáján való részvételre

 

TK 50

Konferencia a Tömegkommunikációs Kutatóközpontról


A konferencia időpontja és helyszíne:

2019. november 16.
Budapesti Metropolitan Egyetem

 

Fél évszázada, 1969. július 1-jén kezdte meg működését a Tömegkommunikációs Kutatóközpont, vagy, ahogy a neve rövidítésben széles körben ismertté vált, a TK. Kezdetben a Magyar Rádió egyik igazgatóságaként, majd 1985-től önálló országos intézményként működött. 1988-tól a közvéleménykutatói profil jelentős erősítésével Magyar Közvéleménykutató Intézet (MKI) néven folytatta tevékenységét, míg aztán 1991 végén a kormány jogutód nélkül megszüntette.

A TK/MKI fontos szerepet játszott a magyarországi társadalomtudomány fejlődésében. Kelet-Európában, az akkori szovjet blokkban önálló intézeti formában elsőként és szervezeti méreteiben egyetlenként meghonosított és intézményesített korábban Magyarországon nem művelt, vagy csak periférikusan jelenlévő, a világ fejlett részén viszont már jó ideje nagy teret nyert és dinamikusan fejlődő tudományágakat, egyfelől a kommunikáció- és médiakutatást, másfelől a közvélemény és a közgondolkodás rendszeres vizsgálatát.

A TK-ban folyó tudományos munkára a kezdetektől fogva az az alapállás nyomta rá a bélyegét, hogy igyekezett a társadalmi kommunikáció folyamatait, a média működését, a kommunikációs kultúra változásait és a közgondolkodás alakulását egymással szoros kölcsönhatásban, mintegy rendszerszerű együttesként szemlélni és értelmezni. Eközben nagy súlyt helyezett az interdiszciplinaritásra, vagyis arra, hogy a kommunikációs jelenségek vizsgálatában a legkülönfélébb szakterületek és megközelítésmódok is érvényre jussanak.

A TK nemcsak a társadalomkutatás tárgyát és témáit tekintve képviselt újdonságot, hanem a hazai mezőnyben élen járt az empirikus kutatások módszertani megalapozásában is, mindenekelőtt a nagymintás kérdőíves vizsgálati módszer, a survey technika széles körű alkalmazásában és fejlesztésében, különféle matematikai statisztikai eljárások, többváltozós elemzések kipróbálásában, és általában a számítógépes adatfeldolgozásban.

A TK nemzetközi kutatásokban és konferenciákon való részvétellel, illetve ilyenek szervezésével sikerrel kapcsolódott be a tudomány nemzetközi vérkeringésébe, miközben hazai terepen is jelentős tudományszervezői feladatokat látott el (konferenciák, valamint más intézetekkel közös kutatások).

Külön kiemelésre kívánkozik a TK kiadói és könyvtárépítői tevékenysége: magyar szerzőségű és fordított tudományos könyvek és sorozatok kiadásával és egy egyedülálló kommunikáció- és médiatudományi könyvtár létrehozásával jelentősen hozzájárult a tudományterület hazai megalapozásához.

A TK indulásának 50. évfordulója kapcsán a Magyar Kommunikációtudományi Társaság és a Budapesti Metropolitan Egyetem (Kommunikációtudományi Intézete) 2019. november 16-án egész napos konferenciát rendez. A konferencia első részében a TK egykori munkatársai idézik fel az intézmény tevékenységét és járják körül tudománytörténeti jelentőségét. A második rész arra szolgál, hogy a TK-ról, tevékenységéről, tudományos teljesítményéről és jelentőségéről olyan fiatalabb kutatók fejtsék ki nézeteiket, akik nem voltak a TK munkatársai, de valamiképpen kapcsolatba kerültek vele, illetve az ott született művekkel. Ezzel a felhívással nem utolsó sorban ezeket a fiatalabb kutatókat szeretnénk elérni annak reményében, hogy ők tovább rajzolják, gazdagítják az intézmény képét.

 

A szervezők az alábbi témákban várják a jelentkezéseket:

a TK a Kádár-rendszerben

szervezeti hovatartozás, szakmai és politikai felügyelet

(ideológiai-politikai) falak, korlátok az intézményi környezetben

a TK-án belüli vélt vagy valóságos falak és ütközések

a TK szervezeti felépítése és ennek változásai

vezetők, döntési pozíciók, funkciók, vezetők kinevezése

szervezeti egységek, osztályok, csoportok

munkakörök: tudományos kutatók, kérdezőbiztosok, adminisztratív munkatársak, szerkesztők, könyvtárosok

bérviszonyok

belső munkarend, a feladatok kijelölése, a munka értékelése, értekezletek, viták

a TK személyi állománya

az állomány életkor és képzettség szerinti összetétele

előmeneteli lehetőségek

továbbképzések, külföldi tanulmányutak

a TK kutatási tevékenysége

sokszínűség, nyitottság, interdiszciplinaritás versus korlátok, kényes témák, falak

médiakutatás

közvéleménykutatás

(társadalmi) kommunikáció

módszertan

a TK kiadói és dokumentációs/könyvtári tevékenysége

kommunikáció- és médiatudományi szakkönyvtár

kiadványok (Szakkönyvtár/Membrán könyvek, Jelentések, Közlemények, Módszertan,

Tanfolyamok)

Jel-Kép folyóirat

a TK hazai tudományos kapcsolatrendszere

a TK intézményi és személyi holdudvara,

tudományszervező tevékenysége (konferenciák szervezése, konferenciákon való

részvétel)

felsőoktatásban való részvétel

a TK nemzetközi tudományos kapcsolatai

intézmények és személyek

nemzetközi kutatásokban és konferenciákon való vészvétel

tanulmányutak, ösztöndíj-lehetőségek

a TK jelentősége a magyar tudomány- és társadalomtörténetben

a TK kutatásainak újszerűsége, eredetisége a maguk korában

a TK elfogadottsága, elismertsége vagy éppen elutasítottsága, lebecsülése

a jellemzően a TK állományából létrejött intézmények: Szonda-Ipsos, Medián, TNS Hoffmann, AGB Nielsen, MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Závecz Research

 

Jelentkezés:

A szervezők 20 perces előadásokat várnak.

Jelentkezni 800 karakter terjedelmű absztrakttal lehet a következő e-mail címen: mkttkonf [at] gmail.com

 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15.

 


 

 

 


titkarsag.mktt@communicatio.hu