MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Szécsi Gábor: Nyelv és kreativitás az információ korában

Az előadás kulcsszavai: információs társadalom, nyelvhasználati konvergenciák, másodlagos szóbeliség, netnyelv, képies nyelv, hálózott individuum

Előadásomban amellett érvelek, hogy a kreatív kommunikáció feltételeit az információ korában egy olyan új nyelvi kultúra jelenti, amely eddig ismeretlen közösségi formák és kialakulásához is vezet. Ez az új közösségépítő nyelv az elektronikusan mediatizált kommunikáció közegében tapasztalható nyelvhasználati konvergenciák gyümölcse. A nyelvhasználati módok közeledésének első szintjén a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat konvergenciájának két alapvető formája valósul meg: a hangzó nyelv és a kép, illetve a szöveg és a kép szoros integrációját feltételező nyelvhasználati közeledés. Az előbbi közegét az elsősorban a televízió használatához köthető és Walter J. Ong nyomán "másodlagos szóbeliség"-nek nevezett kommunikációs technológia jelenti, amíg az utóbbi kereteit az internetezők David Crystal által "netnyelv"-nek hívott médiuma jelöli ki. Bár a kép és nyelv kölcsönhatásának más és más formáit feltételezve, de mindkét médium az írásbeli és szóbeli nyelvhasználat nyelvtani és jelentéstani világának közeledését, és ezzel párhuzamosan a különböző réteg- és csoportnyelvek megerősödését és az irodalmi nyelvvel szembeni fokozatos térnyerését alapozza meg. Ennek a folyamatnak ad nagy lendületet az erre a két médiumra jellemző nyelvhasználati formák közeledése, amely egy új beszélt nyelviség alapjává válik. A "másodlagos szóbeliség" és a "netnyelv" közeledésének eredményeként születő új nyelv nem egyszerűen a szóbeliség és írásbeliség nyelvének keverékeként, hibridjeként hat az egyes médiumokra jellemző nyelvhasználati módokra, hanem egy új, az írott és beszélt nyelviségtől egyaránt eltérő, képies nyelvként fejlődik ki a mindennapi kommunikáció közegében. Ez az új nyelv éppen képiessége révén válik alkalmassá arra, hogy használói eredményesen léphessék át nap mint nap a virtuális és fizikai, globális és lokális közösségi határokat a mindennapi, sokcsatornás információcsere folyamatában. Más szóval, ez a képiesség jegyében egységesülő nyelvhasználati mód a különböző közösségi formák konvergenciájának alapja. A képiesség - miként arra előadásomban is rávilágítok - egyfajta globális követelményként hat az egyes közösséget jellemző nyelvhasználati módokra, a kreatív kommunikáció nyelvi világára az információ korában.