MKTT KONFERENCIA 2014

KOMMUNIKÁCIÓ, KREATIVITÁS, KULTÚRA


Csiszér Annamária: A társadalmi kommunikáció és eszközei a „Partnerségi Egyeztetés” folyamatának kontextusában

Az előadás kulcsszavai: partnerségi egyeztetés, kommunikáció, diskurzuselemzés, fórum, online

Előadásom vizsgálatának tárgyául a partnerségi egyeztetés folyamatának kommunikációs szempontból történő elemzését választottam. A partnerségi egyeztetés folyamata, megelőzi a Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok Európai Bizottsághoz történő benyújtását. Az említett 2 dokumentum (illetve a Stratégiai Környezeti Jelentés) Európai Bizottság általi elfogadása előfeltétele a Magyarország számára történő 2014-2020-as fejlesztési források folyósításának. Előadásom témájának aktualitását jelzi, hogy Magyarország számára a 2014-2020-as fejlesztési időszak forrásainak lehívásához először kellett partnerségi egyeztetési folyamatot lebonyolítania. A folyamat során a 9 Operatív Program kedvezményezettjei kerülnek megszólításra, partnerségi fórumok, illetve online megkeresés által. Írásom célja elsősorban a rendelkezésre álló internetes kommunikáció elemzése. Kutatásom során arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon kommunikációs szempontból sikeres volt-e a partnerségi egyeztetés folyamata? Amennyiben, vizsgálatom során bizonyítást nyer, hogy a kommunikációs folyamat sikeres volt, bemutatom annak elemeit. Ha vizsgálatom során a partnerségi egyeztetés kommunikációs folyamatának sikertelensége nyer bizonyítást, úgy rávilágítok a kudarchoz vezető hibás lépésekre, továbbá javaslatot teszek arra vonatkozóan, hogyan lehetett volna a kommunikációs folyamatot sikeresebbé tenni. Kutatásom során elsősorban a korábbi Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.gov.hu) fellelhető adatokra támaszkodok, illetve a partnerségi egyeztetés alapjául szolgáló www.szamitaszavam.hu honlapot vizsgálom. A kedvezményezettektől beérkezett hozzászólásokat diskurzuselemzés segítségével elemzem, míg a honlap szerkezetét és tartalmát pragmatikai, illetve marketing kommunikációs szempontból is vizsgálom. Fontosnak tartom feltárni, hogy a partnerségi egyeztetés folyamatának előkészítői elérték-e céljukat. Alkalmam nyílt az egyeztetési folyamatot belülről (a folyamat előkészítőinek szemszögéből) is vizsgálni, így elemzésem tárgyát képezi az is, hogy a készítők fejében lévő prekoncepciók lehetővé tették-e az üzenet sikeres célba juttatását. Kutatom továbbá, hogy hogyan értelmezi a célcsoport az üzeneteket, megérti-e a partnerségi folyamat eredeti célját? Állításaimat minden esetben empirikus kutatási adatokkal támasztom alá, vagy cáfolom meg.