Terenyi Zoltán:

"...miképpen kell egyszerre szeretni és látni."
A társas megismerés kettős természetéről

 

Tekintsük társas megismerésnek azt a folyamatot (és állapotot), amelynek során (és amivé) az egyes embernek a másikra vonatkozó összetett tudása változik. A társas megismerés kettős természetű: alakítás (csinálás, akció) és megismerés (megértés, percepció) egyszerre. Miközben a megismerési folyamat és annak eredménye létrejön, maga a másik és a vele való kapcsolat megváltozik. Az alakítás (változás) szükségszerűen kommunikáció; a megismerés szükségszerűen önmegismerés: a másikra vonatkozó saját tudás változásának megértése.

A társas megismerés egyik természete a kommunikációelmélet, a másik a neurobiológia felől látszik leginkább. Több neurobiológiai modell (például tükörneuronok/tüköráreák, MacKay-féle nodális struktúra elmélet) is megerősíti akció és percepció egységét: ezek révén a diádikusan koncipiált interszubjektivitás meghatározó mechanizmusa a személyen/szubjektumon belülre kerül. Ugyanakkor ha empátiáról, mentalizációról beszélünk, azok sosem az egyedi ágens izolált működései, hanem mindig interakciós keretben, a kommunikatívként leírható színtérhez kötötten vannak jelen.

Az előadás első részében a megismerő én/kommunikáló ágens perspektívájából mutatom be a diádikus, interszubjektív jelleggel bíró megismerési helyzetet. A második részben azt mutatom be, hogy kollektív ágensség esetén milyen analógiák mentén haladható meg a diádikus kognitív modell. Azt állítom, hogy a kognitív kutatásban szokványosan feltételezett diádikus megismerési helyzet nem létezik (pontosabban hasonló fikció, mint például a geometriában a pont): valójában minden diádikus helyzet egyúttal harmadik ágens által megfigyelt helyzet is és a megfigyeltség alapvetően befolyásolja a megismerési folyamatot. A társas megismerés pedagógiai hipotézisének, a résztvevő megfigyelés alaphelyzetének, a csoporttöbbletnek, a kölcsönös tudásnak, továbbá a kollektív ágens belső nyilvánosságának elemzése révén a társas megismerés, a kommunikációelmélet és a neurobiológia viszonyát illusztrálom.

 

 

 


[vissza a programhoz]