ELŐTERJESZTÉS

Alapszabály módosítására
a 2006. december 2-i közgyűlésen

 

Az egységes szerkezetbe foglalt, 2005. március 17.-én keltezett Alapszabály vonatkozó pontjai módosításra, ill. kiegészítésre javasoltak az alábbiak szerint:


1.)
A közgyűlés az Elnökség létszámát a hatékonyabb működés érdekében 5 főre csökkenti. Ennek megfelelően a 2005. február 3-án kinevezett Elnökség tagjait a közgyűlés visszahívja, és az Alapszabály IV. fejezet 2. pont 2. alpontja módosul:

" Az Elnökség létszáma 5 fő."


2.)
A hatékonyabb működés érdekében az Alapszabály IV. fejezet 2.pont új 5. ponttal egészül ki:

Az Elnökség működése:

A tagok tagsági jogaikat elektronikus hírközlő eszközök (e-mail, web site) segítségével is gyakorolhatják. Az elnökségi ülés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő megtartása esetén, a kifejtett álláspontokat hiteles módon, kellően dokumentáltan úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

Az Elnökségi ülés - az Alapszabályban meghatározott kötelező évi kétszeri összehívásán kívül - személyes részvétellel történő összehívására kizárólag akkor van szükség, ha az elektronikus úton történt álláspont-egyeztetések és az ennek megfelelő határozathozatal sikertelen volt.


3.)
A kialakult tagsági helyzet rögzítése érdekében az Alapszabály III. fejezet 1. pont első bekezdést követően beszúrandó:,
A 2005. december 31-ig rendes tagokká vált tagok (a 15 eredetileg alapító tag mellett) az Egyesület alapító tagjai.
A 2006.január 1.-ét követően tagokká váltak az Egyesület rendes tagjai.


4.)
Az Alapszabály IV. fejezet 2.2. és 2.3 pontjaiban a rögzített feladat és hatáskörök az eltelt időszak tapasztalatai alapján az alábbiak szerint módosulnak:

Az Elnök feladat és hatásköre

...................................

helyett:

Az elnök feladat- és hatáskörét az Alapszabályban már rögzítetteken kívül a Társaság SZMSZ-e szabályozza részletesen.

 

 

Az alelnök feladat és hatásköre

...................................

helyett

Az alelnök feladat- és hatáskörét az Alapszabályban már rögzítetteken kívül a Társaság SZMSZ-e szabályozza részletesen.


5.)
Egyebek:

-) Az Alapszabály IV. fejezet 2.4 pontjából törlésre kerül:

" - a Társaság tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás" bekezdés

-) Az Alapszabály V. fejezet 2. pontjából törlésre kerül:

" ............... képviseletre és ................" szavak,

tehát a helyes:

"2. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökség tagjai közül az alelnök és a főtitkár jogosultak a Társaságot önállóan képviselni, és a Társaság nevében együttes aláírásra."

 

Budapest 2006. november 13.

 

Alapszabály Módosítást Előkészítő Bizottság

Siklaki István elnök